۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه

فتح باغ

...
همه می ترسند
همه می ترسند، اما من و تو
به چراغ و آب و آینه پیوستیم
و نترسیدیم
...فروغ