۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

علم حاشیه نگاری!

- يكي از کارگرها از بين دستگاه‌هاي خط توليد يك راه و روزنه‌اي پيدا كرده بود و دستش را روي دهانش گذاشته بود و با هيجان نگاه مي‌كرد
- جاها پرشد. مهندس ميرسليم جامانده بود. يك نفر يك صندلي را روي دست گرفت و گذاشت پشت سر رهبر. ميرسليم نشست آنجا
- قبل از شروع جلسه يكي از همكارهاي ميرسليم از او پرسيد استاد ديشب توانستيد بخوابيد؟ ميرسليم لبخند زد و گفت يك چرتي زدم بعد از آماده كردن گزارش!
- كارگرهاي خط توليد وقتي رهبر مي‌رسيدند بهشان ضمن انجام كار زير چشمي رهبر را هم نگاه مي‌كردند
- صحبت‌هاي رهبر كه تمام شد پايين آمد، مديرعامل سايپا جلو رفت و چفيه‌ي ايشان را گرفت. يكي از مهندس‌هاي سالن كه كنار من ايستاده بود زد روي دستش و گفت: اي كه هي! ديدي چه كار كرد. كلي نقشه كشيده بودم براي آن چفيه!
*
حاشیه نگاری "خبر"نگار فارس از جریان دیدار رهبری از نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودروسازي (+)