۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

بوسه

گفتم: "سلام. فقط اجازه می خوام پیشونی شما رو بوس کنم" ... منتظر جواب نماندم؛ لب هایم را چسباندم به پیشانی اش، به پیشانی گرم اش ... گفت: "حالا بذار من هم ماچت کنم" ... بعد همدیگه رو ماچ کردیم ... گفتم: "ببخشید مزاحم شدم ... خداحافظ". گفت: "... خدانگهدار"
*
لب های من بود و پیشانی بهزاد نبوی و کلی مسافر در سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد؛ صبح امروز، چهارشنبه.