۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

.


آیا جغد را در سیرک دیده‌ای؟
ﻣﺨﻠﻮقی ﻛﻪاهلی ﻛﺮدﻧﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. 
ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﮔﺪایی ﻧمیﻛﻨﺪ و ﻧمی‌ﭘﺬﻳﺮد ﺑﺎزي ﻧﻤﺎیشی را ...
آیا دﻳﺪه‌ای ﻛﻪ ﺟﻐﺪ ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ ﻛسی را،
و یا دیده‌ای یکی او را ﻫﻤﭽﻮ ﺳﮓ آراﻳﺶ‌ﺷﺪه ﻛﻪ دم ﺗﻜﺎن می‌دﻫﺪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ؟

آیا یک بار دﻳﺪه‌ای ﻛﻪ ﺟﻐﺪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺧﻮد آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
آیا در دﻛﺎن ﭘﺮﻧﺪه‌ﻓﺮوشی، ﻛسی ﺑﻪﺗﻮ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش ﺟﻐﺪی را داده اﺳﺖ؟

ﺟﻐﺪ ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻧمی‌ﺷﻮد ﺑﻪﺳﻮي ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮواز می‌ﻛﻨﺪ. دوﺳﺘﺶ ﻧﺪاری؟غاده السمان | ترجمه‌ی کاظم آل‌یاسین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر