۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

 بارانی که نمی بارد
چتری که بی باران می ماند
جنگلی که سبز نمی شود
پنجره ای که باز نمی شود
پرده ای که باد نمی خورد
آسمانی که خورشید و ماه و ستاره ندارد
چشمه ای که نمی جوشد
دریایی که موج نمی زند
بادی که نمی وزد
خاکی که دانه به دل نمی گیرد
آتشی که گرم نمی شود
کتابی که ورق نمی خورد
قلمی که جوهر ندارد
چرخی که نمی چرخد
مرغی که بال پرواز ندارد
کوهی که زیر آب می رود
یخی که آب نمی شود
...
خاطری که حزین می ماند
.
.