۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه


مادرم مي گفت
پروانه مي پرد
و بر گلبرگ
سايه دريغ به جای مي ماند
و من گفته بودم
افسوس
که سايه افسوس
به هيچ پروانه ای شبيه نيست
.

پياده /  کمال رفعتي صفا
.
.
.