۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

پرنده فقط یک پرنده بود

...
پرنده فکر نمی کرد
پرنده روزنامه نمی خواند
پرنده قرض نداشت
پرنده آدمها را نمی شناخت
پرنده روی هوا
و بر فراز چراغ های خطر
در ارتفاع بی خبری می پرید
و لحظه های آبی را
دیوانه وار تجربه می کرد
پرنده آه فقط یک پرنده بود
.
فروغ
.
متن کامل(+)
.
.
.