۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

زمان پایان


یه ژی یدلیسکی (مورخ): توتالیتاریسم فقط تا موقعی دوام می یابد که مخالفان آن فکر کنند که خودشان دیوانه اند. هنگامی که آن ها از بابت سلامت عقل خود اطمینان حاصل کنند، دیگر نمی توانید توتالیتاریسم داشته باشید. معنای آن این است که قدرت جادویی نابود شده است
.
"سرزمین های شبح زده" – ص 243
.
.
.