۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

حکومت نظامی


برای سمیه توحیدلو، که هم او را و هم ما را، "خواستند" که تحقیر کنند
*
.
طاعون: ... هدف نهایی این است که با کشتن اقلیتی که صحیحا و با دقت انتخاب شده، اکثریت را به غلامی و بندگی در آورد، امروز دیگر همین روش به مورد اجرا گذاشته می شود، به همین علت بعد از این که تعداد مردان به اندازه لازم کشته یا خورد و سرافکنده شدند، ما همه ی مردم دیگر را به زانو در آوردیم و بنده ی حلقه به گوش خویش ساختیم. هیچ نوع زیبایی، هیچ نوع بزرگی و برازندگی در برابر ما نمی تواند مقاومت کند. ما بر همه چیز و بر همه کس پیروز می شویم.
.
خانم منشی: ما بر همه چیز پیروز می شویم، جز بر شرف و غرور.
.
طاعون: شرف و غرور هم روزی در زیر پنجه ما عاجز می شود (...)
.
خانم منشی: من از شما سالخورده تر و باتجربه ترم و می دانم که عشق آنها نیز لجوج و سخت است.
.
.
حکومت نظامی / آلبر کامو / یحیی مروستی
.
.
.