۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

اثاث کشیواقعی: صبح امروز
.
.
اثاث کشی داشتند. یک زن و مرد و یک پسر جوان هم رفته بودند پشت خاور روی اثاث های فقیرانه شان نشسته بودند؛ شاید مادر و پدر و فرزند؛ یک خانواده بودند لابد ... هیچ اثاث نویی به چشم نمی خورد. توی اثاث، موکت بیشتر بود تا فرش ... آن پشت، می گفتند و می خندیدند ... روی همه اثاث، که از خیلی دورتر هم دیده می شد، دیش ماهواره شان را گذاشته بودند ...
.
.
.