۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

ویژگی ماموران استالیندوره سیطره و حکومت استالین بر شوروی سابق، از هولناک ترین دوره های تاریخ این کشور است. وی در سی سال حکومت خود، بیش از چهارصد سال فرمانروایی تزارها، خون مردم بی گناه را ریخت و حکومتی بر پا کرد که در آن، تمام اختیارات به دست خودش بود و این حکومت با وحشتی که عمال آن در دل مردم انداخته بودند حفظ می شد. 
.
در ژانویه سال 1946، به دستور وی دسته ای مخصوص قتل و خرابکاری در خارج از کشور به کار گمارده شد که این دسته تحت نظر پلیس مخفی اداره می شد. اولین رییس گروه یک قهرمان جنگ به نام پاول آناتولویچ سودوپلاتوف بود. او یک بار به مسوول استخدام این گروه گفت: "دنبال افرادی بگرد که نقص عضوی دارند، زشتند و یا عقده ای، و کسانی که شهوت قدرت دارند و هیچ وقت نتوانسته اند به آن دست یابند. چنین افرادی احساس می کنند که با کار کردن در اداره ما، قدرتی به دست آورده اند و با آن می توانند عقده های خود را سر افراد دارا، خوش سلیقه و سالمی که اطرافشان قرار دارند، خالی کنند و برای اولین بار در زندگی خود، احساس مهم بودن می کنند. موضوع تأسف آوری است که بعضی از انسان ها چنین حالتی دارند ولی ما باید از آن ها استفاده کنیم".
*
.
از: چگونه غیر ممکن ها ممکن شدند / محمد کاظم / سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
.
.
.