۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

کاریکاتور هفته - 59

Pawel Kuczynski/ Poland
 *


با یاد این شعر:
 پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود / بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از آن به که زیر لب /  بهر فریب خلق بگویی خدا خدا
...
فروغ گفته بود