۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

بازیچه


این که رهبری می گویند " كساني را كه مردم به آنها سران فتنه مي‌گويند، در واقع بازيچه طراحان اصلي بودند"، یعنی این که منشا اتفاقات سال قبل جای دیگری بوده، یعنی این که سران فتنه، رهبر ماجرا نبوده اند، یعنی این که "مخالف"، "بازیچه" است؛ مترادف  هم اند این دو و مخالفت ریشه "خارجی" دارد. این ایده، تحدید و تحقیر و تکفیر مخالف را خیلی خیلی آسان تر می کند.