۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

چهار نتیجه گیری از یک جمله روسی


واکنش کرملین به انتقادهای، البته "بی سابقه"، دیروز احمدی نژاد از سیاست خارجی روسیه در قبال ایران، از دو جنبه قابل توجه است: اصل واکنش - نوع واکنش. اولی "طبیعی" است؛ وقتی رییس دولتی، رییس دولت دیگر را مورد هجوم قرار می دهد، طبیعی است که طرف مورد تهاجم واکنش نشان دهد. اما "نوع" واکنش خیلی مهم تر است.
مشاور ارشد سياست خارجی کرملين در واکنش به اظهارات احمدی نژاد گفته که "تاريخ ايران نشان می دهد هيچ کس با «عوام فريبی سياسی» نمی تواند قدرت خود را حفظ کند".
از این در می گذریم که وی "مشاور" است؛ یعنی کسی را که مسوولیت اجرایی ندارد برای پاسخ دادن به عالی ترین مقام اجرایی ایران گمارده اند. از دیگر سو، این جمله اما کاملا حساب شده است؛
اول: روس ها "تاریخ" ایران را به رخ خودمان کشیده اند؛ این بی رحمانه ترین درس این جمله است
دوم: احمدی نژاد را به عوام فریبی متهم کرده اند؛ قدرت وی را در "شناخت روسیه" زیر سئوال برده اند؛ روس ها دارند می گویند "ما عوام نیستیم"!
سوم: هدف عوام فریبی را "حفظ قدرت" دانسته اند؛ یعنی دارند یادآوری می کنند که می دانند "قدرت احمدی نژاد" با چالش روبرو شده
چهارم: به بی فایده بودن عوام فریبی تاکید کرده اند. فایده یعنی "حفظ قدرت"؟