۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه

نامه دوم

سلام دل‌آرام

بعضی خبرها "بد" است، بعضی خبرها "تلخ" و این دو خیلی با هم فرق دارند؛ یادت نرود. اینکه دزدی شده، خبر بد است و این که دزد بزرگ بگوید دزدی را مصوب کرده بودیم و "قانونی" بود این چیزهایی را که دزدیدیم و با خود بردیم، اسنادش هم موجود است، خبر تلخ است.

.

عزیز! خبر "بد" گره به ابرو می‌اندازد، خبر "تلخ" دل را به درد می‌آورد. وقتی خبر تلخ هست، می‌خواهم همه جهان به احترام دل به درد آمده من، سکوت کند، سر به سرم نگذارد لااقل.

.

الهی که خبر تلخ از تو دور باد.

.

*

دل‌آرام نه اِنس است و نه جنّ و نه پری و نه فرشته. کس است و ناکس نیست. سایه است شاید. بیشتر از همه چیز یک کلمه با معنایی متعالی. خانه‌اش توی خیال؛ حُکما. نامه‌های مرا می‌گیرد... جواب؟ ... نمی‌دانم