۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

چهارپاره - 31


سروان گفت: "ما همه به مقررات اعتقاد داریم اما آدم باید راه تفسیر کردن شونو بلد باشه. مهم تر از همه، ما نظامی ها باید واقع بین باشیم. وقتی واقعیت با قانون تطبیق پیدا نمی کنه، قضیه رو برعکسش کن، یعنی قانونو با واقعیت تطبیق بده" ... سالهای سگی / یوسا / ترجمه احمد گلشیری / ص 477
.
*
" ... نظامی ها نیرومند هستند. آن ها قادرند مردم را به اسارت خود درآورند، اما روند تکامل اجتماع را نه با جنایت می توان مانع شد نه با زور. تاریخ در کنار ماست و مردم اند که آن را می سازند ..." ... آخرین نطق رادیویی آلنده در روز کودتای پینوشه
.
*
می گویند پینوشه در سه ماه اول بعد از کودتایش سه هزار نفر را کشت. بشار در سه ماه 1500 نفر را کشته؛ یعنی پینوشه دو برابر بیشتر از بشار اسد ِ خودمان مصمم بوده به حفظ خودش و نظامش و دفع فتنه ... ولی پینوشه هم مُرد، در خواری، و حتی در هراس از زندانی شدن و محاکمه ... – عکس: دختر سوری: "مرا بکش" :(
..
*
"نزن، سرباز" ... تیتر روزنامه کیهان بود در روزهای نزدیک انقلاب، با یک عکس که سربازی را در حال شلیک به یک معترض خیابانی نشان می داد ... سرباز اما زده بود ... شاه اما هیچ گاه برنگشت ... سربازها "چرا؟" را از دست نمی دادند کاش؛ هیچ وقت
.

.
.
.