۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

معیار
ما از همه ستمدیدگان عالم دفاع می کنیم، ... ولی خیلی بستگی به ستمگرش دارد
.
مکان: سوریه
زمان: بشار اسد
.
.
.