۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

دستفروش گفت / 2272


همین دیشب اتفاق افتاد ... پونصد تومن از دستفروش تخفیف خواستم. نداد. به شوخی گفتم: "چیه؟ یارانه هاتو حذف کردی؟" جدی جواب داد: همه مون سر کاریم ... قضیه داشت جالب تر می شد! ... گفتم: فکر می کنی  آخرش چی میشه؟ گفت: از برج دوم ِ سال بعد شروع می شه. پرسیدم: چی؟ گفت: خودکشی ها