۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

باطل السّحر

دیگر این داس ِ خموشی تان زنگار گرفت
به عبث هر چه درو کردید آواز ِ مرا
باز هم
سبزتر از پیش،
می بالد، آوازم
هر چه در جعبه جادو، دارید
به در آرید که من
باطل السّحر شما را، همگی، می دانم
سخنم، باطل السّحر شماست.

شفیعی کدکنی - 1351
*

این وبلاگ ناقابل، شامگاه نهم آبان برای بار دوازدهم فیلتر شد