۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

هبوط دومابن ملجم ِ نماز خوان و روزه بگیر، به اسم خود ِخدا، که در آن صبحگاه ماه مبارک، شمشیر زهرآگین بر فرق "حجّت خدا" کوبید، انگار که آدمی برای بار دوم هبوط کرد؛ که بعد از آن هر چه بود تکرار "معاویه" بود. وچه بد کیفری.

*

عکس (+)