۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

تفریق و جمع و ضرب

...
میتوان یک عمر زانو زد
با سری افکنده، در پای ضریحی سرد
میتوان در گور مجهولی خدا را دید
میتوان با سکه ای ناچیز ایمان یافت
میتوان در حجره های مسجدی پوسید
چون زیارتنامه خوانی پیر
میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب
حاصلی پیوسته یکسان داشت
میتوان چشم ترا در پیلهء قهرش
دکمهء بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت
میتوان چون آب در گودال خود خشکید
...

فروغ


*

آقای فیلترچی! این بار نُهمه که وبلاگ منو فیلتر می کنی ولی من نمی تونم بخشکم؛ یادت نره