۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

218رشک به شاعری می‌برم که شعرش را زمزمه می‌کنی، شعرش را دوست داری ... خوشی اما این است که برای من زمزمه می‌کنی: برای من ...
.
چه می‌شد اگر جان نبود و
جهان نبود و تو بودی یگانه به گفتگو