۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

204من از تماشای همه پنجرههای همه خانه‌های شهر تو سیر نمی‌شوم، حتما رد نگاهم سایه تو را پشت یکی از همین پنجره‌ها در آغوش خواهد گرفت حتی به قدر  خیال یک لبخند.