۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

202همه هستند؛ جاده، باران، سفر، موسیقی، من ... تو نیستی اما ... عین جانی که همه دارد؛ جز آرام