۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

201همه عمر من برود، یک روز بیشتر سایه تو بر سر این دنیا باشد، و در آن یک روز، مرا دوست داشته باشی، مرا زمزمه کنی.