۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

198
خسوف هم یاد تو بود؛ دلتنگی ماه هم یاد تو بود.
نوشته بودم برایت که ماه، «یاد» توست؛ خسوف هم یاد تو بود. پنجره یاد توست. باران یاد توست. شمعدانی یاد توست. آسمان یاد توست. سفر یاد توست. دور یاد توست. نزدیک یاد توست. درد یاد تو و یادگار توست، درمان یاد تو و کار توست  ... با خودم گفته بودم این یعنی که «یاد» تو، همه دنیاست، دنیا یاد توست. برایت بنویسم این را. فردا که یادی از من و ما نباشد، بگذار همه بار این دوست داشتن، بر دوش این کلمات باشد.
.
.