۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

١٧٣

تاریخ دو بخش است؛ قبل از  آخرین نامه تو، بعد از آخرین نامه تو ... و من مرده ام از شدت این جغرافیایی که تو را از تنهایی من گرفت.