۱۳۹۳ مرداد ۳۰, پنجشنبه

169
همه‌ی خوبی دار دنیا! ... می‌بینی چطور هستی با همه فراخی و بخشندگی‌اش، گاه به قدر رساندن نامه‌ای بخیل است؟ 
دل تنگ دنیا، پر است از نامه‌های نوشته شده و نرسیده.