۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

مهشاد

دُخت ِ مرداد ما، امروز چهارساله شد هر چند خودش اصرار دارد که هشت ساله شده ... مهشاد! "ماه شاد" باشی تا همیشه