۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

ناخوانده

مهمان ناخوانده ای در خانه ما، مرا ناگزیر می کند چند روزی خانه ام را در دنیای مجازی، آن چنان که رسمش بود، "نو" نکنم! اسم این مهمان ناخوانده "آبله مرغان" است و میزبان اصلی زری! دو هفته پیش مهشاد میزبان بود!